Versie 0.1
1 Juli 2022


Algemene voorwaarden Piet Sancho Entertainment Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen, leveranties en werkzaamheden van Piet Sancho Entertainment handelend onder de naam “DecemberMagie”, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 86227084. samenhangend met het optreden, concert, festiviteit, evenement en/of theateractiviteit zoals vastgelegd in een aanbieding, overeenkomst door of in opdracht van Piet Sancho Entertainment ten behoeve van de opdrachtgever verricht. Onder opdrachtgever wordt verstaan: degene die een opdracht voor het engageren van artiesten en/of musici heeft verstrekt en/of de verdere organisatie van een optreden, festiviteit, evenement en/of theaterproductie aan Piet Sancho Entertainment heeft opgedragen.


Onder artiest wordt verstaan: iedere artiest, groep van artiesten of musici alsmede betrokken technici en/of iedere vertegenwoordiger die gemachtigd is rechtshandelingen te plegen namens een groep van artiesten en/of musici alsmede betrokken technici die zich jegens Piet Sancho Entertainment tot het geven van een artistieke prestatie (optreden), een en ander in de ruimste zin des woords, heeft, respectievelijk hebben verbonden en tevens Piet Sancho Entertainment heeft verbonden tot organisatie en uitvoering van een optreden en/of evenement.


1. Overeenkomsten met Piet Sancho Entertainment, wijzigingen daarvan of aanvullingen daarop, binden Piet Sancho Entertainment eerst nadat en voor zover en op de wijze Piet Sancho Entertainment deze heeft geaccepteerd en bevestigd.


2.  Indien Piet Sancho Entertainment het door de opdrachtgever of artiest/leverancier ondertekende afschrift van de overeenkomst niet binnen 7 (zeven) dagen na dagtekening retour heeft ontvangen, dan heeft Piet Sancho Entertainment , behoudens recht op nakoming, het recht de overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder hierdoor schadeplichtig te worden, mits zulks binnen een redelijke termijn per post, telefax of e-mail aan de opdrachtgever of artiest/leverancier wordt medegedeeld.


3.  De opdrachtgever verklaart, reeds door het aangaan van de overeenkomst met Piet Sancho Entertainment, volledig bekend te zijn met de prestaties van de Artiest en/of de Toeleverancier, alsmede met de soort en/of de aard van de gecontracteerde prestaties.


4. De opdrachtgever garandeert dat er een goede (kleed)accommodatie zal zijn, waar de artiest zich kan kleden en waar de artiest kan vertoeven tijdens de pauzes.  Die accommodatie dient van redelijke afmetingen te zijn, behoorlijk verwarmd te kunnen worden en voorzien van een goede verlichting, van spiegels en stopcontacten; de betreffende accommodatie dient deugdelijk afgesloten te kunnen worden en binnen redelijke afstand van sanitaire voorzieningen en de werk locatie.


5. De opdrachtgever garandeert dat er op de plaats van het optreden een deugdelijk podium zal zijn met inbegrip van noodzakelijke geaarde stroomvoorzieningen, waarop voldoende ruimte is om alle voor het optreden benodigde apparaten, attributen, licht- en geluidsinstallaties, decor etc. te plaatsen en waarop zonder gevaar voor schade en stroomstoringen kan worden opgetreden. Dat het podium en geaarde stroomvoorziening, in geval van optreden in openlucht, deugdelijk afgeschermd en afgedekt is, dusdanig dat de weersomstandigheden – ook onverwachte – geen schade kunnen toebrengen aan de artiest, diens kleding, apparatuur en attributen.


6. De opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn dat artiest en betrokken technici recht hebben op het nuttigen van twee consumpties, per persoon, per uur gedurende het gehele optreden, inclusief opbouw en afbraak van voor het optreden benodigde apparaten, attributen, licht- en geluidsinstallaties, (muziek) instrumenten etc.


7. Indien de accommodatie en/of geluid c.q. lichtvoorziening wordt verzorgd door opdrachtgever en niet voldoet aan de eisen,
Piet Sancho Entertainment gemachtigd het optreden geen doorgang te laten vinden. Opdrachtgever blijft in voorkomende gevallen verplicht de in de overeenkomst vermelde uitkoopsom in haar geheel te voldoen aan Piet Sancho Entertainment.


8. De opdrachtgever garandeert dat er zonder schriftelijke toestemming van Piet Sancho Entertainment geen geluids- en beeldopname van het optreden zullen worden vervaardigd en er geen geluidsdragers, affiches, foto’s en/of andere artikelen waarbij de naam, beeltenis en/of logo van de artiest worden gebruikt, voor of tijdens of direct na het optreden worden verkocht in of in de directe omgeving van de locatie waar wordt opgetreden.


9. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade, ontstaan door, voor of tijdens of na het concert en/of optreden opgetreden of optredende storingen in de stroomvoorziening, alsmede voor het zoekraken en/of eventuele schade door publiek toegebracht aan accommodaties, decoraties, geluids- en lichtinstallaties, (dans)vloeren, attributen, alsmede het zoekraken van of beschadigingen aan kledingstukken, muziekinstallaties en alle verdere attributen, tijdens de voorbereiding van het concert, optreden, festiviteit, evenement en/of theaterproductie, tijdens de uitvoering zelf en na afloop van de uitvoering in de locatie en kleedkamers door het publiek toegebracht. De artiest/leverancier kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan gebouw, inboedel, e.d. aangebracht door derden.


10. De opdrachtgever is niet gerechtigd een door hem gesloten overeenkomst te annuleren, ook niet op grond van bijzondere omstandigheden zoals weersomstandigheden of financiële problemen. De opdrachtgever staat bij het aangaan van de overeenkomst in voor het aanwezig zijn van noodzakelijke vergunningen, het ontbreken van de vereiste vergunningen, ook die van de BUMA levert voor de opdrachtgever ten opzichte van Piet Sancho Entertainment wanprestatie op. Indien de opdrachtgever de opdracht meer dan 90 dagen voorafgaand aan het evenement annuleert dan is de opdrachtgever tenminste 50% van het overeengekomen factuurbedrag jegens Piet Sancho Entertainment verschuldigd. Indien de opdrachtgever de opdracht meer dan 60 dagen en minder dan 90 dagen voorafgaand aan het evenement annuleert dan is de opdrachtgever tenminste 75% van het overeengekomen factuurbedrag jegens Piet Sancho Entertainment verschuldigd. Indien de opdrachtgever de opdracht binnen 60 dagen voorafgaand aan het evenement annuleert dan is de opdrachtgever 100% van het factuurbedrag jegens Piet Sancho Entertainment verschuldigd.


11. De op grond van enig intellectueel eigendomsrecht af te dragen rechten, onder meer aan BUMA/STEMRA met betrekking tot de muziekrechten en aan SENA met betrekking tot de naburige rechten, komen volledig en ten allen tijden voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.


12.Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op aanbiedingen, offertes, documentatie, ontwerpen, concepten, opnamen en alle eventuele andere voor Opdrachtgever gerealiseerde projecten en goederen, waarin mede begrepen de eventueel aan Opdrachtgever geleverde gegevens c.q. programmatuur, blijven te allen tijde bij Piet Sancho Entertainment berusten. Opdrachtgever is niet gerechtigd, behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Piet Sancho Entertainment, genoemde materialen te gebruiken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, anders dan als uitdrukkelijk door Piet Sancho Entertainment wordt toegestaan in de overeenkomst.


13. Bij hercontractering van een gezelschap, leverancier, artiest verplicht opdrachtgever zich dit alleen en uitsluitend Piet Sancho Entertainment te doen plaatsvinden op straffe van een boete van 50% van het in de (vorige) overeenkomst vermelde uitkoopgage; dit bedrag zal ineens zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbaar zijn. Opdrachtgever kan zich niet beroepen op het feit dat het gezelschap, artiest,leverancier via derde, of voor derde met uitsluiting van Piet Sancho Entertainment is gecontracteerd.


14. Piet Sancho Entertainment verklaart in de hoedanigheid van (fictief) werkgever bij een ‘uitkoop’-overeenkomst gesloten tussen Piet Sancho Entertainment en de opdrachtgever waarbij de betaling van een totale uitkoopsom is overeengekomen zorg of zorg te doen dragen voor een deugdelijke loonadministratie, waaronder te verstaan het doen van alle voorgeschreven wettelijk handelingen, aangiften en afdrachten van loon(belasting)heffing en premies werknemersverzekeringen en het werkgeversaandeel hierin ter zake van binnen het kader van deze overeenkomst optredende artiesten.


15. Geoffreerde en overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de prijsbasis van materialen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, premies sociale verzekeringen, invoerrechten, technisch en organisatorische kosten en verdere prijsbepalende factoren, gelden op de dag van verzending van de aanbieding, c.q. van de totstandkoming der overeenkomst. Indien voor de levering c.q. uitvoering enige verhoging van prijsbepalende factoren als in de aanhef van dit artikel genoemd, optreedt – ook al geschiedt dit ingevolge voorziene of voorzienbare omstandigheden- heeft Piet Sancho Entertainment te harer keuze het recht, hetzij een evenredige verhoging aan de opdrachtgever in rekening te brengen, hetzij de overeenkomst, voor zover die niet is uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder recht op schadevergoeding, te annuleren.


16. Piet Sancho Entertainment is niet meer gehouden aan de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde deel daarvan indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surseance van betaling aanvraagt of als er geldig beslag wordt gelegd op de middelen van de opdrachtgever. In dit geval zal de opdrachtgever geen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.


17. Ziekte of arbeidsongeschiktheid van de artiest alsmede alle andere omstandigheden die voor de artiest overmacht opleveren gelden mede als overmacht voor Piet Sancho Entertainment. Piet Sancho Entertainment is verplicht de opdrachtgever van voormelde omstandigheden op de hoogte te stellen, zodra zij zelf van die omstandigheden op de hoogte is.


18. Piet Sancho Entertainment is gerechtigd de overeenkomst te annuleren, zulks tot uiterlijk 2 dagen voor het geplande optreden, ingeval de gecontracteerde artiest op het tijdstip van optreden een radio, televisieoptreden, film- , televisieopname of een optreden in het buitenland. In dat geval zal de opdrachtgever van Piet Sancho Entertainment of artiest geen schadevergoeding kunnen vorderen. Piet Sancho Entertainment zal zijn best doen om een vervangende act te verzorgen.


19. In gevallen van contractbreuk zal ten hoogste 2x de overeengekomen gage bij wijze van gefixeerde schadevergoeding aan de benadeelde partij worden voldaan, behoudens in die gevallen waar de ene partij de andere kan aantonen dat de schade aan merkelijk meer of minder heeft bedragen dan de gefixeerde schadevergoeding.


20. Piet Sancho Entertainment behoudt zich het recht voor bij iedere levering en transactie waarborgen voor de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever te vorderen. De opdrachtgever is verplicht om indien hij in gebreke is gebleven het verschuldigde op de gestelde datum te betalen of, indien hij naar het oordeel van Piet Sancho Entertainment niet in staat is zijn financiële verplichtingen behoorlijk na te komen, desverlangd zekerheid te stellen voor de richtige nakoming van zijn verplichtingen.


21. Bij vertraagde betaling, zijnde zulks alle betalingen welke onverschillig door welke oorzaak ook niet onmiddellijk op de vervaldag zijn geschied, is door de opdrachtgever een rente verschuldigd ter grootte van 2 % per maand waarbij een gedeelte van een maand bij de berekening daarvan voor een gehele maand wordt gerekend – ingaande de dag waarop de betaling moest geschieden tot op het ogenblik dat de betaling plaats vindt.  Vervolgingskosten wegens wanbetaling en incasso kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, daaronder die begrepen voor rechtskundige bijstand alsmede die welke bij vonnis niet geliquideerd worden, komen ten laste van de opdrachtgever waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van de totale uitkoopsom bedragen, met een minimum van € 250,00 en onverminderd de BTW en onverminderd eventuele proces en executiekosten.


22. Indien een opdrachtgever en/of debiteur met het betalen van enige factuur meer dan 90 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum, in verzuim is, is Piet Sancho Entertainment zonder meer gerechtigd alle nog lopende opdrachten van de opdrachtgever uit welke hoofde ook, op te schorten en/of te annuleren, zulks onverminderd het recht van Piet Sancho Entertainment om nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen.


23. Overschrijding van de betalingstermijn heeft tevens tot gevolg dat zonder nadere aanzegging automatisch en van rechtswege alle aan de opdrachtgever toekomende of anderszins overgedragen rechten, waaronder in voorkomende gevallen ook overgedragen auteurs of licentierechten, alsmede alle andere rechten met betrekking tot de geleverde werken vervallen en voor zover nodig, terug en overgaan op Piet Sancho Entertainment. Piet Sancho Entertainment is alsdan gerechtigd ieder eerder gebruik van werken te doen beëindigen.


24. Reclames worden door Piet Sancho Entertainment slechts in behandeling genomen indien bij een constatering van te reclameren zaken deze onverwijld door de opdrachtgever aan Piet Sancho Entertainment zijn gemeld en daarna onmiddellijk schriftelijk aan Piet Sancho Entertainment zijn bevestigd. Indien de schriftelijke reclame niet uiterlijk binnen 7 dagen na uitvoering van de overeenkomst aan Piet Sancho Entertainment is verstuurd, wordt Piet Sancho Entertainment geacht aan al zijn verplichtingen te hebben voldaan. Reclames geven geen recht tot inhouding van factuurbedragen.


25. De artiest is verplicht zich te houden aan de voorschriften, instructies en aanwijzingen van opdrachtgever, voor zover deze geen afbreuk doen aan de artistieke prestaties van de artiest en verbindt zich naar beste kunnen op te treden.


26. De artiest/leverancier is verplicht zorg te dragen, dat de benodigde kostuums, rekwisieten, apparatuur, instrumenten, enz. zich in goede toestand bevinden.


27. Piet Sancho Entertainment kan bij de uitvoering van festiviteiten en/of evenementen na voorafgaand overleg medewerking van de artiest verzoeken dat deze voor het optreden gebruik maakt van door Piet Sancho Entertainment ten behoeve van meerdere optredens van artiesten ingehuurde geluidsfaciliteiten. De artiest heeft het recht de hier bedoelde medewerking te weigeren indien in redelijkheid niet kan worden gevergd dat hij / zij meewerkt aan een afbreuk van de uit te voeren artistieke prestatie.


28. De artiest draagt zorg voor een tijdig verstuurde schriftelijke informatie aan Piet Sancho Entertainment omtrent de eisen verbandhoudend met de organisatorische en technische kanten (stage-rider) van het optreden.


29. De artiest/leverancier verplicht zich tot onverwijlde mededeling te doen aan Piet Sancho Entertainment van onverwachte en onvoorziene omstandigheden waardoor er geen mogelijkheid is op de overeengekomen datum op te treden, dan wel niet in staat te kunnen zijn op het afgesproken tijdstip in de locatie tijdig voor het optreden gereed te staan. Mocht de artiest/leverancier Piet Sancho Entertainment telefonisch niet tijdig kunnen bereiken, dan is de artiest/leverancier gehouden de opdrachtgever telefonisch van de verhindering of vertraagde komst in kennis te stellen.

De artiest/leverancier staat er jegens Piet Sancho Entertainment voor in, dat de geleverde goederen, c.q. verrichte diensten vrij zijn van gebreken en is jegens Piet Sancho Entertainment aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die het gevolg mocht zijn van dergelijke gebreken. Onverminderd enig ander aan Piet Sancho Entertainment toekomend recht, zal de artiest/leverancier ieder gebrek aan het geleverde op eerste verzoek van Piet Sancho Entertainment onverwijld herstellen. De artiest/leverancier is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van ieder verzuim van de artiest/leverancier. De artiest/leverancier is aansprakelijk voor alle schade van Piet Sancho Entertainment als gevolg van dood of lichamelijk letsel van (medewerkers/vrijwilligers van) Piet Sancho Entertainment of (medewerkers van) andere Wederpartijen van Piet Sancho Entertainment, voor zover deze schade is veroorzaakt door enig handelen of nalaten van (medewerkers van) de artiest/leverancier.  De artiest/leverancier is verplicht alle ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst geldende eisen, voorwaarden, voorschriften en bepalingen op basis van wetten en verordeningen na te leven en in acht te nemen, waaronder onder meer maar niet uitsluitend begrepen alle relevante bepalingen betreffende kwaliteit, milieu, veiligheid, kinderarbeid, gezondheid en arbeidsomstandigheden.


30. De artiest verplicht zich tot noodzakelijke informatie aan Piet Sancho Entertainment te verschaffen voor een correcte loonverwerking en daartoe alle benodigde gegevens zoals ingevulde en ondertekende gageverklaring, bank- en/of gironummers, kopie van het paspoort en het sofi-nummer te verstrekken.  Verder verplicht de artiest zich ingeval van ziekte een door een arts ondertekende, medische verklaring aan Piet Sancho Entertainment te overleggen waar uit genoegzaam blijkt, dat de artiest door ziekte of op andere medische gronden als arbeidsongeschiktheid te beschouwen was op het in de overeenkomst vastgelegde tijdstip van optreden.


31. De artiest/leverancier vrijwaart Piet Sancho Entertainment voor vorderingen die het gevolg zijn van naheffingen en boetes opgelegd door de fiscus en bedrijfsvereniging, veroorzaakt door de zijdens artiest en/of gemachtigde verstrekte onjuiste gegevens in noodzakelijke documenten of door het niet accepteren van door de artiest opgevoerde algemene onkosten op de loonverdelingsverklaring. Deze vrijwaring strekt zich ook uit ten aanzien van naheffingen en boetes opgelegd door de fiscus en bedrijfsvereniging, veroorzaakt door het feit dat Piet Sancho Entertainment op basis van de door de zijdens artiesten en/of gemachtigde gepresenteerde feiten omtrent dienst fiscale zelfstandigheid c.q. ondernemersschap heeft afgezien van inhouding van loonheffing en/of sociale premies, terwijl fiscus en/of bedrijfsvereniging achteraf concluderen dat inhouding en afdracht ten onrechte achterwege is gebleven waar zulks wel het geval had moeten zijn.


32. Ingeval van verkoop of liquidatie van de onderneming, kennelijke staat van faillissement dan surseance van betaling van de gemachtigde van de artiest/leverancier is Piet Sancho Entertainment niet meer gehouden aan de overeenkomst. In dit geval kan de gemachtigde geen aanspraak maken op enige schadevergoeding. Piet Sancho Entertainment is gerechtigd in overleg met de artiest/leverancier een vervangende overeenkomst af te sluiten waarbij de gerechtvaardigde belangen van beide partijen overeenkomstig de uitgangspunten van de eerdere overeenkomst gewaarborgd dienen te worden.


33. De artiest/leverancier en/of gemachtigde vrijwaart Piet Sancho Entertainment voor schadeclaims van derden ter zake van de wettelijke aansprakelijkheid voorkomende uit de prestaties van de artiest/leverancier incluis de attributen benodigd voor het optreden voor zover deze eigendom van de artiest/leverancier zijn.


34. Piet Sancho Entertainment / Artiest / Leverancier kan tijdens een optreden gebruik maken van special effects, zoals bijvoorbeeld confetti. Geen van deze partijen zijn, op welke manier dan ook, verantwoordelijk voor de schoonmaak(kosten) en/of beschadigingen aan vloer/materialen/inboedel. Deze verantwoording ligt volledig in handen van de Opdrachtgever.